KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Podświadomość a emocje Agnieszka Waga jest Agnieszka Waga (właściciel)

 

2) Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 72-514 Kołczewo, ul. słoneczna 3a  lub e-mail: terapiaagi@gmail.com

 

3) Administrator danych osobowych – Podświadomość a emocje Agnieszka Waga – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora.

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania działań dostępnych w ofercie Podświadomość a emocje Agnieszka Waga

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych, w tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym.

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po ukończeniu korzystania z usług Podświadomość a emocje Agnieszka Waga.

 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

 

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Podświadomość a emocje Agnieszka Waga, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług Podświadomość a emocje Agnieszka Waga co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z korzystania z usług.

 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka prywatności

13 stycznia 2020

Podświadomość a emocje

Agnieszka Waga

ul. słoneczna 3a

72-514 Kołczewo

KONTAKT ZE MNĄ >

Polityka prywatności

Regulamin sprzedaży